Onsdag 24. januar 2018 kl.19 holder Konservative Syddjurs ordinær generalforsamling, hvor alle er velkomne. Generalforsamlingen holdes i:

Jagtens Hus
Molsvej 34
8410 Rønde

Dagsorden:

Der startes med en rundvisning i det nye flotte byggeri Jagtens Hus.

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af næstformand.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant for disse.
Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for to år ad gangen.
På valg er nedenstående som ikke genopstiller:
Steen Fris udtræder efter stort arbejde i en hel generation
Søren Vogt udtræder efter flytning til Stockholm
Tommy Bøgehøj udtræder efter valg til byråd
9. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis
organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse.
10. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
11. Politisk drøftelse.
12. Eventuelt

Med venlig hilsen
Tommy Bøgehøj

Generalforsamling 2018